Monday Clear. Mayuri

ベルビュークラブで2500メートルスイム

20140428-142539.jpg

20140428-142549.jpg

20140428-142559.jpg

20140428-142608.jpg
Mayuri Indian Restaurant. ラムカレーと

20140428-203706.jpg

20140428-203715.jpg

20140428-203722.jpg

20140428-203729.jpg

20140428-203737.jpg

20140428-203743.jpg